Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 26η Φεβρουαρίου 2021

 

    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      22     –    02    –   2021

 

Αριθμ. Πρωτ.:  1726

Σας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή   και ώρα  16:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   

 1. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης επί του σχεδίου καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2021 του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2020 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 
 1. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου -Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 392/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 1.  Περί απαλλαγής – μείωσης τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
 1. Περί απαλλαγής – μείωσης μισθωμάτων των κυλικείων στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 1. Έγκριση καθαίρεσης τάφων στο Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Κοινότητας Καρίταινας. 
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Βελιγοστής Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6318/15-06-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης. 
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Ισώματος Καρυών Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 1527/15-02-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης . 

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 16:00
 • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 17:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης    

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο