Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 16η Μαρτίου 2021

 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  Μεγαλόπολη   12   –   03   –  2021
Αριθμ. Πρωτ.:  2617

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα  17:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:   

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Α΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 3.600,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το χρονικό διάστημα από 15/09/2020 έως 31/12/2020. 
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ Κατανομή). 
 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 302.700,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 1216.001 των εσόδων για την εγγραφή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 27.930,00€, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), και νέου Κ.Α. 00-6715.005 των εξόδων αυτού και τη μεταβίβασή του στη  Δημοτική Κοινωφελή  Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη δαπανών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (ΚΔΑΠ).  
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 4319.001/« Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 70-6054.002/«Εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων κοινωφελούς  εργασίας». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του: ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας». 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του: ΚΑ 10-6162.004/«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του: ΚΑ 15-7331.004/«Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση χώρου εντός του κλειστού δημοτικού σταδίου Μεγαλόπολης (5ο Ε.Α.Π)» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του: ΚΑ 25-7326.003/«Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της ΔΚ Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ: 25-7312.003/«Άρση επικινδυνότητας με απόφραξης αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης») – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ : 35-6112.001/«Συμβουλευτική υποστήριξη για την εγκατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίας Θεοδώρας στην Τ.Κ. Βάστα ») – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ : 35-6162.002/« ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΙΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ») – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του: ΚΑ 30-7333.033/«Επισκευή – Συντήρηση αγροτικής οδού για την πρόσβαση στον Οικισμό Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας του Δήμου Μεγαλόπολης (ΣΥΝΕΧ.-ΣΑΕ-055 Α.Π.11836/2019: 109.637,34€ & Α.Π.5654/2019: 43.464,51€ ΥΠ.ΕΣ.)» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου ΚΑ: 25-6672.003/«Προμήθεια & τοποθέτηση μεμβρανών μονάδας  αφαλάτωσης») – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021. 
 1. Ταμειακή τακτοποίηση χρηματικού ποσού από την πηγή χρηματοδότησης ¨κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες¨ συνολικού ποσού 69.044,74 ευρώ χρονικό διάστημα κάλυψης μισθοδοσίας α) Σεπτέμβριος 2020 έως 31-12-2020 ποσό: 26.649,40 ευρώ και β) από 01-01-2021 έως 30-06-2021 ποσό : 42.395,34 ευρώ.  
 1. ΄Εγκριση δαπάνης ιδίας συμμετοχής ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη», από πιστώσεις 5ου ΕΑΠ. 
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Ε.». 
 1. Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης μιας θέσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Μεγαλόπολης (έμπροσθεν του Δημοτικού Μεγάρου)σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου. 
 1. ΄Εγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας λόγω εργασιών εγκατάστασης Δικτύου Φυσικού Αερίου στη Μεγαλόπολη. 
 1. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεόδωρου του Ιωάννη στην Κοινότητα ΄Ισαρη του Δήμου Μεγαλόπολης. 
 1. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Βυτινάρου Κωνσταντίνου στην Κοινότητα Βουτσαρά του Δήμου Μεγαλόπολης. 
 1. Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό κοιμητήριο της Κοινότητας Μεγαλόπολης Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου  Μεγαλόπολης για σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 1797/23-02-2021 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης.  

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

 • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 17:00
 • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 19:00

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο