Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-10-2016

Μεγαλόπολη 30 – 09 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 14333

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Σεπτεμβρίου (Θ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 93.412,50€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου – 5η , 6η και 7η κατανομή έτους 2016.

3. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

4. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

5. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

6. ΄Εγκριση και Ψήφιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης 2014-2019.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 41/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. για την καταβολή της δαπάνης συντήρησης του αερόψυκτου ψύκτη νερού του Πνευματικού Κέντρου.

8. Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου και του ομώνυμου οικισμού Κωτιλίου – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 107/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Χρηματική επιχορήγηση των Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μεγαλόπολης.

10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση τομής οδοστρώματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Καρίταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μαράθων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού στον Οικισμό Κρυονερίου της Τ.Κ. Σαρακινίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών εργασιών και την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο και σε φρεάτια αποχέτευσης του Δήμου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του έργου «΄Αρση επικινδυνότητας με καθαρισμούς ρεμάτων, τεχνικών έργων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Περιβολίων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Λεονταρίου, Τ.Κ. Σκορτσινού, Τ.Κ. Βουτσαρά, Τ.Κ. Καμάρας και Τ.Κ. Αναβρυτού της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση και επισκευή διστήλων φωτιστικών στην Τ.Κ. Κωτιλίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχή υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση της κατεπείγουσας εργασίας – παροχή υπηρεσιών «΄Αρση επικινδυνότητας με καθαρισμό δημοτικών δρόμων και τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων στη Δ.Ε. Μεγαλόπολης και Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά τις καταστροφικές συνεχόμενες και έντονες βροχοπτώσεις της 25-06-2016» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την υλοποίηση της κατεπείγουσας εργασίας – παροχή υπηρεσιών «΄Αρση επικινδυνότητας με καθαρισμό και απόφραξη φρεατίων λυμάτων και όμβριων υδάτων, καθώς και αρδευτικών καναλιών στη Δ,.Ε. Μεγαλόπολης και Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά τις καταστροφικές συνεχόμενες και έντονες βροχοπτώσεις της 25-06-2016» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

21. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της επαρχιακής οδού Μεγαλόπολης – Περιβολίων».

22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

23. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση Κυκλοφορίας και Στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».

24. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή προμηθειών και εργασιών – παροχή υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β & παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

25. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Καρυών, έξωθεν οικίας Μιχαλόπουλου Δημητρίου.

26. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Λυκοσούρας.

27. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Ακόβου, στη θέση ¨Μενουνέικα¨.

28. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ΄Εκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

29. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ΄Εκθεση «Πελοπόννησος Exro» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

30. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο ΟΤΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου «ΚΟΙ Α/Κ Μεγαλόπολης – Φρεάτιο Μορέα Μεγαλόπολη» εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο