Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-10-2017

Αριθμ. Πρωτ.: 15401

Μεγαλόπολη 26 – 10 – 2017

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Οκτωβρίου (Ι΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.874,23€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Α΄ Τριμήνου 2017) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για την ολοκλήρωση εργασιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Αναβρυτού Δ.Ε. Φαλαισίας.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 60.000,00€ χρηματοδότησης του Δήμου Μεγαλόπολης από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 11.736,25€ από πιστώσεις ΣΑΕ 055 έτους 2017 για το έργο 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της δαπάνης 2ου Λογαριασμού του έργου «Κατασκευή σχαρών και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

5. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του Αεροπόρου Γρ. Βαλκανά στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 18/11/2017.

6. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη των Πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον Οικισμό Καμαρίτσα του Δήμου Μεγαλόπολης, στις 5/11/2017.

7. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης, στις 26/11/2017.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 58/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση της παιδικής χαράς του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

9. ΄Εγκριση της αριθμ. 59/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών Γενικού Καθαρισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού.

10. Έγκριση της αριθμ. 38/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017, για τη διενέργεια της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου.

11. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

12. Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260- Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. υφιστάμενων με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση βλάβης και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τμήματος του κεντρικού δικτύου ύδρευσης στην πηγή του Οικισμού Πετροβουνίου της Τ.Κ. ΄Ισαρη» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ζωοτροφών για τους ζημιωθέντες κτηνοτρόφους στις πυρκαγιές 2017.

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης δημοτικής οδού Τ.Κ. Μαράθων» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πλάκας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών υποβολής φακέλου εργασιών ανακαίνισης και αδειοδότησης παλαιού W.C. του κοινοτικού γραφείου της Τ.Κ. Ατσιχόλου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

19. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού οχετών και καναλιών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Βάστα».

20. Παραλαβή Παραδοτέων της από 06-07-2017 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της ¨Πελοπόννησος Α.Ε.¨ Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ. για την υλοποίηση της πράξης «Ωρίμανση προτάσεων και ολοκλήρωση μελετών του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

21. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών (κατεπείγουσας) με τίτλο «Επισκευή του υπ΄ αριθμ. Κυκλοφορίας 7604 ΚΗΙ Απορριμματοφόρο του Δήμου Μεγαλόπολης».

22. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή επιχρισμάτων για αποκατάσταση των διαρροών από τα λιθόκτιστα τοιχία της δεξαμενής ύδρευσης στο κάστρο Τ.Κ. Λεονταρίου».

23. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιίας, σιδηρών κιγκλιδωμάτων και εξωτερικών ξύλινων κατασκευών 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

24. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης – Ελαιοχρωματισμού Παλαιού Διώροφου κτιρίου στην Τ.Κ. ΄Ισαρη».

25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση απολύμανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Μεγαλόπολης».

26. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διερεύνηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων Δήμου Μεγαλόπολης».

27. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων εγκατάστασης θέρμανσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης».

28. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της υπ΄ αριθμ. 1/2017 πράξης αναλογισμού, αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών επί τμήματος της οδού ΄Ιμβρου (από οδό Αυγερινού έως οδό Κύπρου) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μεγαλόπολης.

29. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

30. Περί απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης έτους 2017.

31. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον Οικ. Παλαιομοιρίου της Τ.Κ. Τριλόφου, προς οικία Φελούκα Αν. Βασιλείου – Τροποποίηση της αριθμ. 138/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

32. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον Οικ. Παλαιομοιρίου της Τ.Κ. Τριλόφου, προς οικία Φελούκα Κων. Βασιλείου – Τροποποίηση της αριθμ. 139/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

33. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Φαλαισίας (στη θέση ¨Ξυρόβρυση¨).

34. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Φαλαισίας (ΧΑΝΙΑ).

35. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Παραδεισίων οικία Αρβανίτη Χρήστου.

36. ΄Εγκριση δαπάνης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Ακόβου από παιδική χαρά έως οικία Ιωάννη Φουσέκη.

37. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7710/06.06.2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Ζώνης, για τοποθέτηση Μνημείου Ηρώων στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας.

38. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 2624/03-03-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

39. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12215/05-09-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

40. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 13579/27-09-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

41. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 13579/27-09-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

42. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 13074/21-09-2017 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων – υπομνημάτων της εταιρείας με την επωνυμία «Π.Δ. Γιαννακόπουλος & Σία Ε.Ε.».

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο