Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-01-2016

Μεγαλόπολη 22 – 01 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 887

Σας προσκαλούμε όπως, την 27η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.148,53€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Νοέμβριο 2015- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 155.687,50€ από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΑΤΑ έτους 2015 (Η΄ – ΙΑ΄ Κατανομή).

3. Αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 358.322,64€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων του Δήμου.

4. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2014.

5. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2014.

6. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2015.

7. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2015.

8. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2015.

9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2016.

10. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2016.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016.

12. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2016.

13. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2016.

14. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2016.

15. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων και προϊόντων τους που σφάζονται ή καταστρέφονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης.

16. Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου «Αντικατάσταση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης επί των οδών Αναγεννήσεως και Παπαφλέσσα».

17. ΄Εγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ. Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων».

18. Μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 18420/21-10-2015 στο Δήμο αίτησης της κας Γεωργίας Καραγιάννη.

19. Λύση της Σύμβασης Μισθώσεως του δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ζώνης- Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 22671/30-12-2015 στο Δήμο αίτησης της κας Αναστασίας Τσούγκου.

20. Λύση της συναφθείσας Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση εισόδου Μεγαλόπολης από Ανδρίτσαινα».

21. Λύση της συναφθείσας Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Ανέγερση Νέου Προπονητηρίου και Διαμόρφωση χώρων Γηπέδου» Δήμου Μεγαλόπολης.

22. Λύση της συναφθείσας Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Ανοικτού Σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο