Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-07-2017

Μεγαλόπολη 21 – 07 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 10157

Σας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Ιουλίου (Ζ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 27.063,31€ από πιστώσεις ΣΑΕ 055 έτους 2017 για το έργο 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού της Χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή της δαπάνης 1ου Λογαριασμού του έργου «Κατασκευή σχαρών και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

3. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη διοργάνωση 12ης Αναβίωσης – Ανάδειξης Αρχαίων Αγώνων Αθλητισμού και Πολιτισμού στο Λύκαιο Όρος «ΛΥΚΑΙΑ 2017».

4. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης αποκαλυπτηρίων Μνημείου στην Τ.Κ. Βελιγοστής Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δυρραχίου (Μονή Ρεκίτσας) & Τουρκολέκα (Νικητάρεια) του Δήμου Μεγαλόπολης- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

6. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Γέφυρας στη μνήμη των Πεσόντων από εκεί καταγόμενων Πατριωτών κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης- ελαιοχρωματισμού παλαιού δημοτικού διώροφου κτιρίου στην Τ.Κ.΄Ισαρη»– Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

8. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου ¨Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης.

9. Σύναψη Σύμβασης μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε., της Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Α.Ε. ΟΤΑ και του Δήμου Μεγαλόπολης για την Παροχή Θερμικής Ενέργειας (Θ/Ε).

10. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή σχαρών και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

11. Λύση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14986/2012 συναφθείσας Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση εισόδου Μεγαλόπολης από Ανδρίτσαινα».

12. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό ΄Ετος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για την υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018 στο Δήμο Μεγαλόπολης.

13. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης.

14. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στον οικισμό Κρυονερίου Τ.Κ. Σαρακινίου.

15. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση νέας παροχής σε πίλλαρ στην Τ.Κ. Χιράδων.

16. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Πλάκας στο δρόμο προς το Πολιτιστικό Κέντρο.

17. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9633/12.07.2017 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού, περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου Αναβρυτού, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 29/7/2017.

18. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9357/06.07.2017 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ραψοματαίων, περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου (πρώην Δημοτικού Σχολείου), για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 28 & 29/7/2017.

19. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9785/14.07.2017 στο Δήμο Αίτησης του Συλλόγου των Απανταχού Ρουτσαίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος», περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου της πλατείας «Αλώνια», για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 6/8/2017.

20. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9813/17.07.2017 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουτσαρά, περί παραχώρησης της χρήσης του χώρου της πλατείας, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 15/8/2017.

21. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9918/18.07.2017 στο Δήμο Αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Φαλαισιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» περί παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Φαλαισίας για πολιτιστικές εκδηλώσεις στις 22 και 23/8/2017.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο