Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-12-2015

Μεγαλόπολη 18 – 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 22241

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Δεκεμβρίου (ΙΒ΄ κατανομή έτους 2015).

2. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων στις Δημοτικές Ενότητες Γόρτυνος και Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

3. Έγκριση των αριθμ. 22/2015 & αριθμ. 59/2015 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης για τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 στους δικαιούχους υπαλλήλους.

4. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού οικ. έτους 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016».

5. Έγκριση της αριθμ. 70/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2016.

6. Έγκριση της αριθμ. 71/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης τεκμηρίωσης των Εσόδων & Εξόδων της Επιχείρησης έτους 2016.

7. Έγκριση της αριθμ. 72/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού οικ. έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016».

8. Έγκριση κατεπείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών συντήρησης & επισκευής μηχανημάτων Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης πρανών δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Τουρκολέκα» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων σε Δημοτικούς δρόμους της Τ.Κ. Βάγγου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας» για τη διετία 2016-2017.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο