Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-05-2016

Μεγαλόπολη 19 – 05 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 6619

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πέμπτη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Μαΐου (Ε΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 75,13€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Μάρτιο 2016 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2016 (Β΄ Κατανομή).

4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως δύο (2) μήνες για τις ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης της υπαίθριας πισίνας του Δήμου.

5. ΄Εγκριση απασχόλησης έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 14072/21-04-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρίταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δεξαμενής και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κωτιλίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Επισκευή βλαβών διαρροής νερού στην κεντρική δεξαμενή υδροδότησης στη θέση ¨Βρυόρεμα¨ της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

9. ΄Εγκριση του Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου».

10. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

11. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή επικινδύνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας» για το έτος 2016 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 &- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

12. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων», με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.

13. ΄Εγκριση της με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. για συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών Δήμου – ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή τους.

15. Περί εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Μεγαλόπολης στην οδό Αγίου Γεωργίου» – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

16. Περί εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας της Περιφερειακής οδού από οδό Αγίου Αθανασίου έως Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας» – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2016 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

17. Εξέταση του από 13-05-2016 με αριθμ. πρωτ. 6284/13-05-2016 στο Δήμο εγγράφου – αιτήματος του Συλλόγου των Απανταχού Βασταίων.

18. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλομένων σε αγροτική οδό της Τ.Κ. Σουλαρίου του Δήμου Μεγαλόπολης

19. ΄Αρση επικινδυνότητας επικινδύνου κτίσματος ιδιοκτησίας κληρονόμων Νικόλαου Κανελλόπουλου στην Τ.Κ. Χράνων.

20. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης¨ οικ. έτους 2014.

21. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Κύπρου.

22. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Μπελδέκα 116 στην οικία της κας Νικοπούλου Σταυρούλας.

23. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Βάστα, οικία Ζώη Νικολέτας.

24. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Βάστα, οικία Γαλάνη Ανδρέα.

25. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ Μακρυσίου πλησίον της εκκλησίας.

26. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καράτουλα στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου.

27. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, στην οικία Καμουζή Σπύρου.

28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, από οικία Γιαννακόπουλου Γεωργίου προς αλώνια.

29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Περιβολίων, Οικισμός Βρυσούλες, από την εκκλησία προς την οικία Θεοδωρόπουλου Σπύρου.

30. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καρίταινας οικισμό Καλυβάκια έξωθεν οικίας Μιχαλοπούλου Παναγιώτας.

31. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Κωτιλίου οικισμό Παλάτου, πλησίον οικίας Χριστόπουλου Χαράλαμπου.

32. ΄Εγκριση δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Κωτιλίου στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

33. ΄Εγκριση ανανέωσης ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της εταιρείας ¨Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.¨, για το έτος 2016.

34. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στις εργασίες του Συνεδρίου της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα «Το προσφυγικό» που διοργανώνεται στη Σάμο, στις 2-3-4 Ιουνίου 2016 – ΄Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο