Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-11-2017

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Νοεμβρίου (ΙΑ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εξοπλισμένου ασθενοφόρου οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης.

3. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διεξαγωγή του προγράμματος ιατρικής παρέμβασης «Υγεία για Όλους».

4. Έγκριση της αριθμ. 46/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών του έργου επιδιόρθωσης της στέγης του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Μεγαλόπολης.

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστή στροφών αντλίας υψηλής πίεσης μονάδας αφαλάτωσης» στη Δ.Ε. Φαλαισίας.

7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης των διαχειριστικών χρήσεων οικ. ετών 2015, 2016.

8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος & ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης & των Νομικών Προσώπων Δήμου Μεγαλόπολης: α) Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) & β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης (Ν.Π.Ι.Δ.).

9. Έγκριση δαπάνης επέκτασης για μετατόπιση στύλου Δημοτικού Φωτισμού στη Τ.Κ. Βάστα, στη θέση «Γαλανέικα» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 392/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη της διαφοράς του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από 23% σε 24%.

10. Κατάρτιση και Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2018.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο