Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-03-2019

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δεύτερη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Φεβρουαρίου (Β΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 30.320,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α΄ Κατανομή).

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 300.000,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. των εσόδων & εξόδων για την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στα Σπανέικα της Τ.Κ. Πετρίνας» από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. των εσόδων & εξόδων για την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στον οικισμό της Τ.Κ. Φαλαισίας» από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. των εσόδων & εξόδων για την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελετών για την αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ραψομμάτη» από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

 1. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. των εσόδων & εξόδων για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Γεωτρητικές Διερευνήσεις θέσεων με κατολισθητικά φαινόμενα σε Τ.Κ. του Δήμου Μεγαλόπολης» από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή χόρτων, κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή χόρτων, κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Κοπή χόρτων, κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» με σύναψη δημόσιας σύμβασης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το Δήμο Μεγαλόπολης» για επίσκεψη μηνός Φεβρουαρίου 2019.

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το μήνα Δεκέμβριο 2018».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το μήνα Ιανουάριο 2019».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για το μήνα Φεβρουάριο 2019».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Εκτύπωση – αναπαραγωγή φωτοτυπιών σχεδίων».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα στο αντλιοστάσιο Τ.Κ. Σκορτσινού»

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 110577 μηχανήματος (NEW HOLLAND) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 50165 μηχανήματος (Γκρέιντερ) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 33677 μηχανήματος (SIVAS) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9899 οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 119371 μηχανήματος (Comatsu) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 81365 μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 110584 μηχανήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 94180 μηχανήματος (Καλάθι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 104132 μηχανήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 104144 μηχανήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 104145 μηχανήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9905 οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7639 οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 110585 μηχανήματος (Τσαπάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΜΕ 104133 μηχανήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΥ 6445 οχήματος (Απορριμματοφόρου) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7614 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7598 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7601 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7597 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9915 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7613 (Φορτηγάκι) οχήματος του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7607 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7608 οχήματος (Φορτηγάκι)  του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 3936 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΟ 9906 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή του με Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7595 οχήματος (Φορτηγάκι) του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Περί έγκρισης ονοματοδοσίας οδού στην Τ.Κ. Λεπτινίου σε «οδός Γεωργίας Δ. Πετρούλια» – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6397/30-05-2018 Αίτησης της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λεπτινιώτικη Ρούγα».

 

 1. ΄Εγκριση σύστασης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Μαράθων Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 14609/15-11-2018 στο Δήμο Αίτησης.

 

 1. Χαρακτηρισμός οδού στη θέση «Γκουρίστρες» στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση κοπής δένδρων (πλατάνου και πευκόδενδρου) εντός οικισμού στην Τ.Κ. Βάστα του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

 

 1. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζαριφόπουλου Θεοδώρου του Ιωάννη στην Τ.Κ. Χράνων του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. ΄Εγκριση χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από αιρετά όργανα του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 163/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Χορήγηση ΄Αδειας Τομής Οδοστρώματος στον κύριο του έργου ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με ανάδοχο εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων τύπου XLPE 150KV για τη διασύνδεση 150kv E.P. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ (διασύνδεση Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα- Φάση Ι)» εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης».

 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                              

                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο