Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-04-2017

Μεγαλόπολη 13 – 04 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 5137

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Απριλίου (Δ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.387,95€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (από Απρίλιο 2016 έως και Ιούνιο 2016).

3. Αποδοχή & διάθεση πιστώσεων από επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2012 & έτους 2013 (ΚΕΑΟ – ΙΚΑ) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

4. Έγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» οικ. έτους 2016.

5. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σχετικά με τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης αγώνα δρόμου στην πόλη της Μεγαλόπολης «RUN THE THEATRE».

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέων και την ενίσχυση υφισταμένων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την εγγραφή και πραγματική απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) και την απόδοσή τους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, για την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περίφραξης Ανοικτού Δημοτικού Σταδίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλάβης σε αποχετευτικό δίκτυο επί της οδού Νικηταρά Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σχαρών και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

11. ΄Εγκριση επικαιροποιημένων μελετών – Καθορισμός χρόνου έναρξης των εργασιών του έργου «Κατασκευή παλαιοντολογικού πάρκου και εκθεσιακών χώρων στο ΄Ισιωμα Καρυών».

12. ΄Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδότοπων της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνoς του Δήμου Μεγαλόπολης».

13. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας δένδρων και της παροχής υπηρεσιών «Δενδροφύτευση εντός του αστικού περιβάλλοντος του Δήμου».

14. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα στην Τ.Κ. Τριλόφου (Οικ. Παλαιομοιρίου), προς οικία Ξηνταβελώνη Παναγιώτη του Ηλία.

15. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα στην Τ.Κ. Τριλόφου (Οικ. Παλαιομοιρίου), προς οικία Πολολού Παναγιώτας του Γεωργίου.

16. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα στην Τ.Κ. Τριλόφου (Οικ. Παλαιομοιρίου), προς οικία Φελούκα Βασιλείου του Ανδρέα.

17. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα στην Τ.Κ. Τριλόφου (Οικ. Παλαιομοιρίου), προς οικία Φελούκα Βασιλείου του Κων/νου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο