Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 16-03-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 3624

Μεγαλόπολη 11 – 03 – 2016

Σας προσκαλούμε όπως, τη 16η του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.417,75€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Ιανουάριο 2016 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016.

2. Έγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 του Δήμου Μεγαλόπολης.

3. Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη μετάβασή τους στην Αλεξανδρούπολη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Αστικά Στερεά Απόβλητα».

4. Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη μετάβασή τους στο Αμύνταιο Φλώρινας σε έκτακτη συνεδρίαση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων.

5. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821.

6. Έγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Δήμου – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

8. ΄Εγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της «Πελοπόννησος Α.Ε.» Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την Πράξη «Γεωλογική και Γεωτεχνική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων εντός οικιστικής ζώνης Τ.Κ. Ακόβου», εξουσιοδότηση για υπογραφή της, ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός εκπροσώπου στην Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης.

9. ΄Εγκριση δαπάνης επισκευής & συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση προμήθειας ανταλλακτικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

10. ΄Εγκριση δαπάνης επισκευής & συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση προμήθειας ανταλλακτικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

11. ΄Εγκριση δαπάνης επισκευής & συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση προμήθειας ανταλλακτικών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Δ.Ε. Φαλαισίας».

13.΄Εγκριση ηλεκτροδότησης τεσσάρων (4) κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (ΠΙΛΑΡ) για το έργο: «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

14. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Ευριπίδου 8-10.

15.΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού – τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Καστανοχωρίου έμπροσθεν της κτηνοτροφικής μονάδας κας Καρελά Γεωργίας.

16. ΄Εγκριση αδείας πραγματοποίησης εργασιών κατασκευής του ισόπεδου Κόμβου (της συμβολής) της συνδετήριας οδού του ΑΚ Μεγαλόπολης με την περιμετρική οδό της πόλης της Μεγαλόπολης.

17. Λήψη απόφασης και έκδοση Ψηφίσματος για τα πρόστιμα ΙΚΑ των πυροπλήκτων.

18. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» – Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2016.

19. Ανανέωση σύμβασης στεγασμένου χώρου ακινήτου του πρώην κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΄Ισαρη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης για την εγκατάσταση νέου σταθμού από τον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιοχή.

20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Ζώνης Δ.Ε. Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

21. Έγκριση σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου του κτιρίου Συλλόγου Ατσιχωλιτών – Εξέταση του με αριθμ. πρωτ. 1360/04-02-2016 αιτήματος.

22. Έγκριση εγγραφής – συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης στην εφημερίδα «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ».

23. Άρση κινδύνου – Κατεδάφιση δύο (2) επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Τ.Κ. ΄Ισαρη (αγνώστων ιδιοκτητών).

24. Άρση κινδύνου επικινδύνου κτίσματος στην Τ.Κ. ΄Ισαρη, φερόμενης ιδιοκτησίας Βασιλικής Κατριβάνου (αγνώστου διαμονής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο