Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-11-2017

Μεγαλόπολη 09 – 11 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 16187

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.609,48€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Αύγουστο 2017.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.645,58€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Σεπτέμβριο 2017.

3. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 124.550,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) 3η, 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή 2017.

4. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης, στις 26/11/2017 – Τροποποίηση της αριθμ. 416/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. ΄Εγκριση της αριθμ. 65/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης διενέργειας έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για τη χρήση οικ. έτους 2016.

6. ΄Εγκριση της αριθμ. 66/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινου πατώματος και θυρών τύπου Laminate, για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 68/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της μίσθωσης – παροχή υπηρεσιών server αποθήκευσης / αναπαραγωγής κιν/κών ταινιών, για την κάλυψη αναγκών του Πνευματικού Κέντρου.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 69/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης 1) κλειστού κυκλώματος καταγραφής και παρακολούθησης και 2) συναγερμού, για την κάλυψη αναγκών του Πνευματικού Κέντρου.

9. ΄Εγκριση της αριθμ. 71/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ..

10. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 του Δήμου Μεγαλόπολης, με το ποσό των 67.500,00€, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).

11. Αποτίμηση και καταβολή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε χρήμα στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Μεγαλόπολης, για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

12. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη Διενέργεια Επιδημιολογικής Μελέτης στον πληθυσμό του Δήμου Μεγαλόπολης.

13. Συμμετοχή του Δήμου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, στις 2 Δεκεμβρίου 2017 – ΄Εγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2017.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση βλαβών και διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δικτύου ύδρευσης Οικισμού Ορεστίου και Δ.Κ. Μεγαλόπολης » – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγουσας εργασίας «Καθαρισμός λιματολάσπης από δεξαμενή καθίζησης και περιβάλλοντος χώρου Βιολογικού Καθαρισμού Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σκορτσινού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

17. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής της προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

18. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης».

19. ΄Εγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

20. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση και κατασκευή οδού προς οικία Καραγιάννη Αθανασίου Τ.Κ. Κουρουνιού».

21. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική & Γεωλογική Μελέτη για την Αδειοδότηση γεώτρησης στην Τ.Κ. Τουρκολέκα».

22. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών – παροχή υπηρεσιών της εκδήλωσης εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.

23. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασίας – παροχή υπηρεσιών της εκδήλωσης στη μνήμη των Πεσόντων της Εθνικής Αντίστασης στον Οικισμό Καμαρίτσα του Δήμου Μεγαλόπολης.

24. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής εργασίας – παροχή υπηρεσιών της εκδήλωσης στη μνήμη των (14) Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση ¨Καταραχούλια¨ της Τ.Κ. Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης.

25. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών – παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του 3ου Αγώνα του Πρωταθλήματος Moto Cross Νοτίου Ελλάδας.

26. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχή υπηρεσιών «Επαναπιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου Μεγαλόπολης κατά πρότυπο ΕΛΟΤ1429».

27. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών ¨e-dimos¨».

28. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών «Επισκευή και συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων φερόμενων επί οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2017».

29. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Γόρτυνος».

30. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

31. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φαλαισίας».

32. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας».

33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συγκρότηση και λειτουργία των Σχολικών Συμβουλίων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης.

34. Λήψη απόφασης περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2018-2019.

35. Περί παραχώρησης χώρων για σύσταση οικογενειακών τάφων στα Κοιμητήρια Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο