Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-09-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς τον αριθμ. πρωτ.)

 Μεγαλόπολη 08 – 09 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 12476

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί μετεγκατάστασης του οικισμού Τριποτάμου Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.022,25€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Ιούλιο 2017 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.311,02€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Δ΄ Τριμήνου 2016) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 134.350,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, από τα έσοδα Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 134.350,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, από χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού ¨Φόρος Ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων¨ του (άρθρο 9 Ν.Δ 703/70, άρθρο 12 του ν. 1080/80) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

6. Προγραμματισμός πρόσληψης μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.

7. Έγκριση απασχόλησης πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 14401/29-05-2017 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Περί ανανέωσης της συνεργασίας και διατήρησης των λογαριασμών όψεως του Δήμου Μεγαλόπολης στο Πιστωτικό ΄Ιδρυμα της Τράπεζας Eurobank – Υποκατάστημα Μεγαλόπολης, με τους υφιστάμενους προνομιακούς όρους (επιτόκιο καταθέσεων, όροι ταμειακής διαχείρισης και ενίσχυση του έργου του Δήμου), για ένα έτος.

9. Έγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης», με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας επισκευής του οχήματος υπ΄ Αριθμ. Κυκλ. ΚΗΙ 7604 Απορριμματοφόρου – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών – πίλαρ και καλωδίων στην Τ.Κ. Βάγγου» του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και παγκακιών στον οικισμό Παλιομοίρι Τ.Κ. Τριλόφου» του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

13. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου του χλοοτάπητα στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του νέου έργου «Εργασίες καθαρισμού οχετών και καναλιών όμβριων υδάτων Τ.Κ. Βάστα» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του νέου έργου «Διάνοιξη, καθαρισμός χωμάτινου αρδευτικού αύλακος στην Τ.Κ. Καρύταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του νέου έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων οικισμού Καρβουναρίου της Τ.Κ. Καρύταινας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης για πλήρωση δεξαμενής πυροπροστασίας στην Τ.Κ. Κοτυλίου» με κατάργηση του έργου «Προμήθεια φίλτρου ύδρευσης Τ.Κ. Κοτυλίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή στέγης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαυριών» με κατάργηση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Μαυριών» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

19. Έγκριση ή μη ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης στην ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών e-dimos.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο