Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-12-2016

Μεγαλόπολη 08 – 12 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 17453

Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.377,89€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέντα τέλη υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ.

2. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

3. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

4. ΄Εγκριση της αριθμ. 56/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ., για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. των εξόδων αυτού και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

5. ΄Εγκριση της αριθμ. 57/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ., για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εσόδων και την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. των εξόδων αυτού.

6. ΄Εγκριση της αριθμ. 59/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ., για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. των εξόδων αυτού και την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης του Πνευματικού Κέντρου Μεγαλόπολης.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 60/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ., για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων αυτού και την καταβολή της δαπάνης αμοιβής Ορκωτών Λογιστών.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εσόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για τη δημιουργία πίστωσης και την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πρασίνου Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης» από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) και τη δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών ρύθμισης αυθαιρέτου κτίσματος με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013.

11. Διάθεση πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Δήμου.

12. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί των οδών Κράνης και Νικηταρά.

13. Έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στη νέα δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Καρίταινας.

14. Λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ακινήτου για την ολοκλήρωση του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασία και διάθεση λυμάτων στην Τ.Κ. Καρίταινας».

15. Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 (14) του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. για το οικ. έτος 2017.

16. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 22/2016 Απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Λεονταρίου, Απόσπασμα του Πρακτικού 10/15-11-2016, με αριθμ. πρωτ. 16979/28-11-2016 στο Δήμο Μεγαλόπολης.

17. Κατάρτιση και Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο