Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-11-2015

Μεγαλόπολη 06 – 11 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 19291

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Οκτωβρίου (Ι΄ κατανομή έτους 2015).

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.650,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 του ν. 2130/93).

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.100,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Τέλους Διαφήμισης (άρθρο 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001).

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.142,29€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για το μήνα Ιούλιο Σεπτέμβριο 2015- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2015.

6. ΄Εγκριση της αριθμ. 55/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί ψήφισης του Ισολογισμού οικ. έτους 2014 (χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014).

7. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας Υλικών Φαρμακείου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ.).

8. Αποδοχή της Πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2014 (ΣΑΕΠ-026) του έργου: 2014ΕΠ02600009 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ», συνολικού π/σμού 150.000,00€ – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

9. Αποδοχή της Πράξης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2014 (ΣΑΕΠ-026) του έργου: 2014ΕΠ02600016 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», συνολικού π/σμού 300.000,00€ – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις σε δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση οριζόντιων τμημάτων υδρορροών στην οροφή του κτιρίου Ι.Ε.Κ. της Τ.Κ. Λεονταρίου) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

13. Έγκριση καταβολής δαπάνης συμμετοχής στις δαπάνες ηλεκτροδότησης ποιμνιοστασίων (υπέρ ΔΕΔΔΗΕ) στα πλαίσια υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη» από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

14. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου στις δαπάνες ηλεκτροδότησης – Χορήγηση νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης του ακινήτου (Πνευματικού Κέντρου) Τ.Κ. Λυκοχίων.

15. Παραλαβή της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη για την αξιοποίηση των πηγών ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης και Φαλαισίας».

16. Παραλαβή της μελέτης «Γεωλογική μελέτη για την ανόρυξη γεωτρήσεων υδρευτικής χρήσης στις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

17. Παραλαβή της μελέτης «Γεωλογική μελέτη για την αντιμετώπιση φαινομένων ερπυσμών, καθιζήσεων & κατολισθήσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε. Φαλαισίας».

18. Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή των λογαριασμών των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο ΠΣΥΠΠΟΔΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων) – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 196/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

19. Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μεγαλόπολης» στα πλαίσια του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΣΠΑ 2007-2013»- Τροποποίηση της αριθμ. 599/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

20. Εξέταση των με αριθμ. πρωτ. 17997/14-10-2015 & με αριθμ. πρωτ. 17996/14-10-2015 στο Δήμο αιτήσεων, περί παραχώρησης χώρου στην ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ για την εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο