Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-09-2015

Μεγαλόπολη 07 – 09 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 15636

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Αυγούστου (Η΄ κατανομή έτους 2015).

2. ΄Εγκριση της αριθμ. 35/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά αποπληρωμή της περιόδου Β΄ & Γ΄ Τριμήνου 2013 του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

3. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. και την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. των εξόδων αυτού για την καταβολή δαπανών και την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου.

4. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ. 2014.

5. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση βλάβης και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πηγής Σαβαλά» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση των ξύλινων στηριγμάτων στήριξης του στεγάστρου στον προαύλιο χώρο του κτιρίου ΚΕΠ Τ.Κ. Λεονταρίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Εκσκαφή καναλιού, τοποθέτηση και επίχωση υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης από πηγή ¨Σκαφίδια¨ προς την Τ.Κ. Λυκαίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Εντοπισμός και συντήρηση φρεατίων και βανών ύδρευσης στο βόρειο τομέα της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση του έργου «Απομόνωση παλαιού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες διαφόρων διαμέτρων, στο κέντρο της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση εργασιών (παροχή υπηρεσιών) για την τακτοποίηση αυθαιρέτων Δημοτικών Ενοτήτων Γόρτυνος και Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – ελαιοχρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιίας και σιδηρών κιγκλιδωμάτων 4ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – ΄Εγκριση προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

12. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Κυπαρισσίων» της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος.

13. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων στην Τ.Κ. Καρίταινας» της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος.

14. ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευής ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης» του Δήμου Μεγαλόπολης.

15. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή οδού από θέση Τσιουγκάνη μέχρι οικία Αγγελόπουλου Τ.Κ. Κωτιλίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.

16. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εφαρμογή της μελέτης ¨Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης της Μεγαλόπολης¨».

17. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων δε Δημοτικούς δρόμους της Βάγγου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

18. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση θεάτρου Τ.Κ. Γέφυρας» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

19. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Κοινοτικού Γραφείου Οικ. Παλαιομοιρίου Τ.Κ. Τριλόφου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης

20. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών αυλάκων Τ.Κ. Τριποτάμου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

21. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης Δημοτικών Δρόμων και Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τ.Κ. Χράνων» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.

22. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου» της Δ.Ε. Φαλαισίας.

23. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου».

24. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης για την ηλεκτροδότηση ποιμνιοστασίου στα πλαίσια υλοποίησης του ενταγμένου στο 3ο ΕΑΠ υποέργου «Αγροτικός εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη».

25. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – Δ.Ε.Π.Π.».

26. Επικαιροποίηση εξοπλισμού – ΄Εγκριση Παραδοτέων του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Παραδοτέο: Π1).

27. Ορισμός – αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 426/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

28. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Διάθεσης Προϊόντων στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 και της ΚΥΑ με αριθμό 3320/89565 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίησή του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών» των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

29. Εξέταση της από 31.03.2015 αναφοράς του κ. Κόσσυβα Γεωργίου σχετικά με την αριθμ. 553/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ασφαλτόστρωσης περιφερειακού δρόμου Τ.Κ. Χωρέμη Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.

30. Εξέταση της από 16-2-2015 Αίτησης της κας Τσίρμπα Διαμάντως του Αλέξανδρου με αριθμ. πρωτ. 2062/16-02-2015 στο Δήμο.

31. Εξέταση του Αιτήματος της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. 14663/18-08-2015 στο Δήμο.

32. Διαγραφή προστίμων τέλους ακαθαρίστων εσόδων 0,5% και επαναβεβαίωση αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο