Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-08-2017

Μεγαλόπολη 04 – 08 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 10943

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.686,31€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, για το μήνα Ιούνιο 2017.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.381,77€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (από Ιούλιο 2016 έως και Σεπτέμβριο 2016) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017.

3. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 62.275,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) 1η και 2η μηνιαία κατανομή 2017.

4. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 14.900,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων.

5. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

6. Διοργάνωση εκδήλωσης για την τελετή Θεμελίωσης του Παλαιοντολογικού Μουσείου Ισώματος Καρυών.

7. Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 245/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2017» Δήμου Μεγαλόπολης.

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 25/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την ενίσχυση Κ.Α.Ε για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και την απόδοση προσαυξήσεων εισφορών ασφαλιστικών ταμείων και φορολογικών υποχρεώσεων.

9. ΄Εγκριση της αριθμ. 35/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης των κτιρίων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Βρεφονηπιακού Σταθμού, ΚΔΑΠ και Πνευματικού Κέντρου).

10. ΄Εγκριση της αριθμ. 42/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας – παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της αυλαίας του Πνευματικού Κέντρου.

11. ΄Εγκριση της αριθμ. 46/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας δολωματικών σταθμών μυοκτονίας και φαρμάκων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των δομών της.

12. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση οικ. έτους 2016.

13. Σχετικά με την από 28-07-2011 συναφθείσα Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης του Δήμου Μεγαλόπολης.

14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την καταβολή Φόρου Εισοδήματος (άρθρ. 45 Ν. 4172/13).

15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας επισκευής του Μ.Ε. 110583 Μηχανήματος (Γκρέιντερ) Προωθητής Γαιών – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης της Τ.Κ. Σκορτσινού» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης – ελαιοχρωματισμού παλαιού δημοτικού διώροφου κτιρίου στην Τ.Κ. ΄Ισαρη»– Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της εργασίας – παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός εξωτερικής τοιχοποιίας σιδηρών κιγκλιδωμάτων και εξωτερικών ξύλινων κατασκευών 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μεγαλόπολης»– Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

19. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Θωκνίας» με κατάργηση του έργου «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε δημοτικό κτίριο της Τ.Κ. Θωκνίας».

20. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Ανακατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στην Τ.Κ. Κουρουνιού» με κατάργηση του έργου «Επισκευή πλακόστρωτου δημοτικού μονοπατιού εντός της Τ.Κ. Κουρουνιού».

21. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Τ.Κ. Καρύταινας» – Έγκριση της αριθμ. 50/2017 τεχνικής μελέτης.

22. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή σχαρών και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

23. ΄Εγκριση καταβολής δαπάνης συμμετοχής στις δαπάνες σύνδεσης Δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης – Χορήγηση νέας παροχής στην Τ.Κ. Ραψομμάτη για ηλεκτροδότηση γεώτρησης στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στις Τ.Κ. του Δήμου με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη» από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

24. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9908/18-07-2017 στο Δήμο αίτησης της Ενώσεως Ισιωματαίων Καρυών «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την ονομασία της πλατείας Τ.Κ. Ισώματος Καρυών σε «Πλατεία Οικογενείας Γεωργίου Λιακόπουλου».

25. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 10426/27-07-2017 στο Δήμο αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Τουρκολέκα για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του προαυλίου χώρου για την πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης, στις 14/15-08-2017.

26. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 10460/28-07-2017 στο Δήμο αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γέφυρας «Ο ΄Αγιος Γεώργιος» για την παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Αλώνια» για την πραγματοποίηση παραδοσιακής πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 16/08/2017.

27. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 10492/28-07-2017 στο Δήμο αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουρουνιού «Η ΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ» για την παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου για την πραγματοποίηση παραδοσιακής πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 23/08/2017.

28. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 110556/31-07-2017 στο Δήμο αίτησης του Συλλόγου των Απανταχού Κοτυλίων Αρκαδίας για την παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου προ του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κοτυλίου για την πραγματοποίηση παραδοσιακής πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 15/08/2017.

29. Χαρακτηρισμός ως «Κύριων Δημοτικών» των δύο συνδετήριων οδών της Τ.Κ. Κοτυλίου Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης με την Ε.Ο. Μεγαλόπολης – Ανδρίτσαινας.

30. Επιβολή προστίμου σε βάρος κτηνοτρόφου για ανεπιτήρητα βοοειδή ζώα (παρ. 9 άρθρου 17 του ν. 4056/2012).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο