Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 05-04-2017

Μεγαλόπολη 31 – 03 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 4199

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή).

2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Μεγαλόπολης για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2017, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ.3948/06-02-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 60.000,00€ από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Εργασίες αντιμετώπισης της κατολίσθησης των πρανών του Αρχαίου Θεάτρου», σε βάρος της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 850.000,00€ από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών και κατασκευής τοίχων αντιστήριξης σε οδούς αρμοδιότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαλόπολης», σε βάρος της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

5. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης αγώνα δρόμου στην πόλη της Μεγαλόπολης «RUN THE THEATRE».

6. ΄Εγκριση χρηματικής επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων Μεγαλόπολης.

7. Εξέταση του από 13-3-2017 αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 2969/13-03-2017 του Εκπροσώπου Τ.Κ. ΄Ισαρη για ανεπιτήρητα ζώα (αγελάδες).

8. ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης» – Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΕΠΑ.Λ) από πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2015 & έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση ρηγματωμένου και επικίνδυνου για ατυχήματα διαδρόμου εμπρός από τις αίθουσες διδασκαλίας στο νότιο διώροφο κτίριο του Γυμνασίου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επισκευή της λιθόκτιστης μάντρας που έπεσε από τις πλημμύρες του Ιουνίου 2016 στο ανατολικό τμήμα της περίφραξης του Λυκείου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

13. Διάθεση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

14. Διάθεση πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 ν. 3756/2009), για την κάλυψη δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων του Δήμου.

15. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο γεφύρι Ζαρζάκι της Τ.Κ. Ανθοχωρίου» – Έγκριση της αριθμ. 32/2017 τεχνικής μελέτης.

16. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση κοινοτικού δρόμου και κατασκευή μανδροτοίχου Τ.Κ. Ραψομμάτη» – Έγκριση της αριθμ. 28/2017 τεχνικής μελέτης.

17. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου αγοράς Τ.Κ. Καρίταινας» – Έγκριση της αριθμ. 58/2017 τεχνικής μελέτης.

18. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αναβρυτού» – Έγκριση της αριθμ. 13/2017 τεχνικής μελέτης.

19. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου» – Έγκριση της αριθμ. 1/2017 τεχνικής μελέτης.

20. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση εργασιών τουριστικού περιπτέρου Τ.Κ. Φαλαισίας» – Έγκριση της αριθμ. 26/2017 τεχνικής μελέτης.

21. Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

22. Παραλαβή Παραδοτέων της από 04-06-2014 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα¨- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ¨» για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Τ.Κ. Λεονταρίου».

23. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, για την πράξη «Ωρίμανση προτάσεων και ολοκλήρωση μελετών του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα».

24. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» – Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων.

25. Περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) πόλης Μεγαλόπολης, για κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου εντός του Ο.Τ. 57».

26. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Λυκοσούρας, πλησίον οικίας Τζανετόπουλου Ευάγγελου.

27. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Ακόβου πλησίον δεξαμενής.

28. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Ακόβου, οικισμός Γούπατα.

29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην Τ.Κ. Δυρραχίου, οικία Σπαράγγη Ηλία.

30. Ορισμός Υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας, ως συνεργάτη, για την υλοποίηση των Πράξεων, στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) στο Δήμο Μεγαλόπολης.

31. Ορισμός υπαλλήλου για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων – Τροποποίηση της αριθμ. 302/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο