Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 04-09-2017

Μεγαλόπολη 31 – 08 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 12049

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2017, μηνός Αυγούστου (Η΄ κατανομή).

2. Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Γερασίμου, στις 14/09/2017.

3. ΄Εγκριση της αριθμ. 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την ορθή απεικόνιση Κ.Α.Ε. με τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε.

4. ΄Εγκριση της αριθμ. 30/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών του έργου ανακατασκευής του ανατολικού τμήματος της περίφραξης του Παιδικού Σταθμού Μεγαλόπολης.

5. ΄Εγκριση της αριθμ. 31/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη», περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2017, για την καταβολή της δαπάνης συντήρησης – επισκευής εξοπλισμού και της προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικής χαράς του Παιδικού Σταθμού Μεγαλόπολης.

6. ΄Εγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης από τον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 του Δήμου Μεγαλόπολης, με το ποσό των 90.000,00€, κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’).

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) Τ.Κ. Γραικού» με κατάργηση του έργου «Αποπεράτωση μνημείων πεσόντων Τ.Κ. Γραικού».

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Σκορτσινού» με κατάργηση του έργου «Πλακόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Σκορτσινού».

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, για την εκτέλεση του νέου έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Τ.Κ. Φαλαισίας» με κατάργηση του έργου «Τοποθέτηση κεραμοσκεπής οστεοφυλακίου νεκροταφείου Τ.Κ. Φαλαισίας».

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την εκτέλεση της κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τα ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα (πρόβατα) της Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας».

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας «΄Αρση επικινδυνότητας πτώσεως τμημάτων κεραμοσκεπής στέγης δημοτικού κτιρίου (πρώην ξενοδοχείο ¨Αχίλλειων¨ στο εύρος κατάληψης κεντρικής δημοτικής οδού με εργασίες συντήρησης – ελαιοχρωματισμού και υγρομόνωσης του ανατολικού τοίχου και της οροφής του στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

12. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου και φρεατίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

13. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος» – Έγκριση της αριθμ. 51 /2017 τεχνικής μελέτης.

14. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» – Έγκριση της αριθμ. 125 /2017 τεχνικής μελέτης.

15. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» – Έγκριση της αριθμ. 164 /2017 τεχνικής μελέτης. 16. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικής οδού προς οικία Μητρόπουλου Τ.Κ. ΄Ισαρη» – Έγκριση της αριθμ. 135/2017 τεχνικής μελέτης.

17. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Σούλου» – Έγκριση της αριθμ. 64 /2017 τεχνικής μελέτης.

18. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Γιανναίων» – Έγκριση της αριθμ. 125 /2017 τεχνικής μελέτης.

19. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου του σπιτιού Νικηταρά Τ.Κ. Τουρκολέκα» – Έγκριση της αριθμ. 147 /2017 τεχνικής μελέτης.

20. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

21. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενων τμημάτων ιδιόκτητων οικοπεδικών εκτάσεων σε κοινή χρήση Τ.Κ. Λυκοχίων, για τη διαπλάτυνση δημοτικής οδού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου κατασκευής μανδροτοίχων Τ.Κ. Λυκοχίων.

22. Περί της με απευθείας αγοράς ακινήτου – αγροτεμαχίου στη θέση «Κακάρα» της Τ.Κ. Καρίταινας για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

23. Τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Ζώνης της Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

24. Περί διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων (πρόβατα) που σταβλίζονται σε κτηνοτροφική εγκατάσταση ιδιώτη (άρθρο 17 του Ν. 4056/2012) στην Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας.

25. Περί ολοκλήρωσης της απογραφής και αποτίμησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων του Καλλικρατικού Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 2 της αριθμ. 74445/29.12.2010 Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 87 Α΄).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο