Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 02-03-2016

Μεγαλόπολη 26 – 02 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 2476

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Προγραμματισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2016.

2. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών Προσώπων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας για τις ανάγκες του Δήμου – Ανάκληση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Καρναβάλι Μεγαλόπολης 2016» – Έγκριση προμηθειών εκδήλωσης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.

4. Χρηματική Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Σωματείου «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

5. Χρηματική Επιχορήγηση του Πολιτιστικού – Μουσικού Σωματείου «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ».

6. Έγκριση της αριθμ. 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 βάσει των απολογιστικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του έτους 2015.

7. Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Πάροχο ΟΤΕ RURAL SOUTH AEEΣ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των Υποδομών» εντός των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Μεγαλόπολης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο