Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 4η Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      27   –    02    –   2020

 

Αριθμ. Πρωτ.:  2135

Σας προσκαλούμε όπως, την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Δεκεμβρίου ΙΒ΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη  τακτική επιχορήγηση έτους 2020, μηνός Ιανουαρίου (Α΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 3. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (Α΄ Κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 5. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Μεγαλόπολης με βάση τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2019.
 6. Εκλογή μελών από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή  όταν συνεδριάζει ως πειθαρχικό όργανο, κατά τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄143).
 7. Μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 498/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης, ως προς το χρόνο διάρκειας της μίσθωσης γεωτεμαχίου επιφάνειας 10.075,10 τ.μ. στη δυτική εξωτερική απόθεση Θ7 του πεδίου Χωρεμίου του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης Αρκαδίας από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων στο Δήμο Μεγαλόπολης.
 8. Τροποποίηση της αριθμ. 500/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα [Τροποποίηση της αριθμ. 258/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμᨻ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για τη «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκ/σης του Δήμου Μεγαλόπολης»].
 9. Τροποποίηση των αριθμ. 157/2019  και αριθμ. 324/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για την διάθεση δαπανών εκτέλεσης έργων από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 10. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου ΄Υδρευσης Οικ. Βρυσούλες Τ.Κ. Περιβολίων».
 11.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του Τ.Δ. Τουρκολέκα».
 12.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα».
 13.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου».
 14.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Οικ. Βρυσούλες Τ.Κ. Περιβολίων».
 15.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος».
 16.  Μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. – Εξέταση των με αριθμ. πρωτ. 769/22.01.2020, αριθμ. πρωτ. 13108/26-09-2019 & αριθμ. πρωτ. 3733/18-03-2019 στο Δήμο υποβληθεισών αιτήσεων.
 17.  Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δήμου Μεγαλόπολης στην οδό Λεωνίδα Ζέρβα και Καϊκα 1 στον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ» για την εξυπηρέτηση των παραγωγών και κτηνοτρόφων του Δήμου.
 18.  Κοπή ενός (1) δένδρου πεύκου στο Νεκροταφείο Κοινότητας Αναβρυτού Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 19.  Κοπή δεκατριών (13) δένδρων εντός οικισμού Κοινότητας Ρουτσίου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).
 20.  Περί παραχώρησης χώρου στο δημοτικό Κοιμητήριο της Κοινότητας Τουρκολέκα Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης για τη σύσταση οικογενειακού τάφου – Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 1668/14-02-2020 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο