Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Ιανουαρίου 2021

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη  18   –   01   –  2021

 Αριθμ. Πρωτ.:  397

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  16:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

  1.  Εγκατάσταση Μετρητικού – Ρυθμιστικού Σταθμού (Σταθμού Ενδιάμεσης Μείωσης – IRI-) Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Μεγαλόπολης.
  2.  Παραχώρηση χρήσης χώρου στάθμευσης επαγγελματικού αυτοκινήτου έμπροσθεν του καταστήματος ΕΛΤΑ/courier επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμ. 39.

 Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α΄), τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κ.Υ.Α. (Β΄4899) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’).

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 16:30
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 17:30

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6977368434), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.                                                                                                                                                                             

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

                                                                                                                                                                                                                                            

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο