Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 30-07-2018 (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ώρα)

Μεγαλόπολη, 26-07-2018

Αριθμ.Πρωτ.:9265

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Ιουλίου (Ζ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 22.350,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018.

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συντάξεως ΕΦΚΑ» με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. με τίτλο «Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού» με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για καταβολή δαπανών συνεχιζόμενων έργων επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας με τίτλο «Επισκευή του ΜΕ 94180 Καλαθοφόρου Mersedes» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. 6. Έγκριση της αριθμ. 27/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού για την προμήθεια λογισμικού για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 101/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για την καταβολή της δαπάνης για το σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης.

8. ΄Εγκριση τροποποίησης των άρθρων 2, 17, 19, 20, 30, 38, 39, 40, 41, 53, 55, 59 και 60 του Καταστατικού της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («Πελ.Ε.ΚοιΝ.ΠΕ») και προσθήκη νέου άρθρου 41α.

9. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 408/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Μεγαλόπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου για το έργο ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης¨ του Δήμου Μεγαλόπολης».

10. Διάθεση πιστώσεων από Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) από υπόλοιπα σύμφωνα με την αριθμ. 548/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου υλοποίησης παροχής υπηρεσιών «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης 2015-2016».

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών – πίλαρ και καλωδίων στην Τ.Κ. Βάγγου του Δήμου Μεγαλόπολης.

13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Περιβολίων από την είσοδο της Μεγαλόπολης προς τον ΄Αγιο Κωνσταντίνο».

14. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση χώρου αγοράς Τ.Κ. Καρύταινας».

15. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Τ.Κ. Καρύταινας».

16. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων εντός Δ.Δ. Κοτυλίου».

17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αναβρυτού».

18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Φαλαισίας».

19. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Νεκροταφείου Τ.Κ. Σούλου».

20. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Ανάπλαση χώρου σπιτιού Νικηταρά Τ.Κ. Τουρκολέκα».

21. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το μήνα Ιούλιο 2018.

22. Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών της εκδήλωσης «Αναπαράσταση του παραδοσιακού θερισμού και αλωνίσματος στην Τοπική Κοινότητα Καρiταινας».

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Εργασίες συντήρησης και στεγανοποίησης δεξαμενής Πετρινοβουνίου Τ.Κ. Πετρίνας».

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός και διαμόρφωση χώρου αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση ¨Κατσούλι¨ της Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Επισκευή δημοτικής οδού για βελτίωση της βατότητας και της απορροής όμβριων υδάτων στο τμήμα από Νέα Εκκλησούλα προς Μονή Κολοκοτρώνη Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας».

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών δενδροφύτευσης στο πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση δένδρων στο Δήμο».

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός αρδευτικών αυλακών Δ.Ε. Φαλαισίας».

28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Εργασίες καθαρισμού οχετών και καναλιών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Βάστα».

29. Έγκριση δαπάνης και υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Πετρίνας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, πλησίον οικίας Στ. Μίχου.

30. Περί αναοριοθέτησης Αρχαιολογικού Χώρου Μεγαλόπολης Αρκαδίας.

31. Μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ..

32. Περί παραχώρησης χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Φαλαισίας της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης – εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 7700/25-06-2018 στο Δήμο υποβληθείσας αίτησης.

33. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας στη θέση «Αλώνια» Τ.Κ. Ρουτσίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8791/16-07-2018 Αίτησης του Συλλόγου Απανταχού Ρουτσαίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος».

34. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας Τ.Κ. Βουτσαρά, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 15/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4620/02-05-2018 Αίτησης του Εξωραϊστικού Συλλόγου Βουτσαρά.

35. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας Τ.Κ. Φαλαισίας, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 22/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8523/11-07-2018 Αίτησης του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Φαλαισιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

36. Περί παραχώρησης της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κοτυλίου, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 15/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8889/17-07-2018 Αίτησης του Συλλόγου των Απανταχού Κοτυλίων.

37. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου του δημοτικού κτιρίου στη θέση «Αλώνια» Τ.Κ. Ζώνης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 16 & 17/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8748/16-07-2018 Αίτησης του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώνης.

38. Περί παραχώρησης της χρήσης του προαυλίου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βάστα για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8990/18-07-2018 Αίτησης του Συλλόγου Απανταχού Βασταίων «Η Πρόοδος».

39. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Παραδεισίων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 16/8/2018 – Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8841/17-07-2018 Αίτησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο