Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 29-12-2017

Μεγαλόπολη 22 – 12 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 18967

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επίσκεψη Ιατρού εργασίας μηνός Δεκεμβρίου 2017».

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου και κλάδεμα δένδρων Δήμου».

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Τσιμεντροστώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Σκορτσινού».

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση και Καθαρισμός και συντήρηση φυσικής πηγής Τ.Κ. Λεπτινίου».

5. Διαγραφή χρεών από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

7. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων τέλους χρήσης (31.12.2017) που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο