Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 26-03-2018

Σας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή).

2. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2018 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού για την εγγραφή πίστωσης και τη συμμετοχή του Δήμου στο συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Ενεργειακής Κοινότητας Πελοποννήσου με το διακριτικό τίτλο «Πελ.Ε.Κοιν. Π.Ε.».

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων (άρθρο 161 & άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.), για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας ελαστικών του Απορριμματοφόρου ΚΗΙ 7604 του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

4. Έγκριση αλλαγής πηγής χρηματοδότησης έργων και παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης – Διοργάνωση Αγώνων της Προκριματικής Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων Καλαθοσφαίρισης 2018 – Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος.

6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων του Δήμου Μεγαλόπολης που προορίζονται για ύδρευση».

7. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στον οικισμό Τ.Κ. Μακρυσίου» από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

9. Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή για την κίνηση Λογαριασμού του Δήμου Μεγαλόπολης που τηρείται στο πιστωτικό Ίδρυμα ALPHA BANK Υποκατάστημα Μεγαλόπολης.

10. Διαγραφή χρέους προστίμου ΚΟΚ από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου βεβαιωθέντος κατά λανθασμένο τρόπο (λάθος Α.Φ.Μ.).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο