Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 02-04-2018

Μεγαλόπολη 29 – 03 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 3408

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα (Μεγάλη Δευτέρα) και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την οικονομική χρήση 2017.

2. ΄Εγκριση – Αποδοχή της αριθμ. 17/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή χόρτων, κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών – αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος» σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018.

4. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή χόρτων, κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών – αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μεγαλόπολης» σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018.

5. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Κοπή χόρτων, κλαδιών και χαμηλής βλάστησης κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών – αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Φαλαισίας» σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018.

6. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών Δ.Ε. Μεγαλόπολης» σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018.

7. ΄Εγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών Δ.Ε. Φαλαισίας» σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2018.

8. Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 402/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης γεωτεμαχίου επιφανείας 445,42 στρεμμάτων (με μονώροφο κτίσμα επιφ. 60,80 Μ2 και υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις επιφ. 1.700 Μ2 περίπου) της 2ης Ανατολικής Εξωτερικής Απόθεσης (Θ1) του Ορυχείου Χωρεμίου στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.

9. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2017».

10. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI)».

11. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Απορριμματοφόρου ΚΗΟ 9890 στη Mercedes –Banz Hatkar Servica A.E.».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο