Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης 31-01-2017

Μεγαλόπολη 27 – 01 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1095

Σας προσκαλούμε όπως, την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Δεκεμβρίου (ΙΒ΄ κατανομή).

2. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 28.760,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 (Α΄ Κατανομή).

3. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 66/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί τροποποίησης του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. των εξόδων αυτού για την καταβολή της δαπάνης της κατεπείγουσας προμήθειας αλατιού για την αποπαγοποίηση δημοτικού οδικού δικτύου.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας & Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας προμήθειας και μεταφοράς αλατιού για την αποπαγοποίηση του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 221 παρ. 11β & παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας για την παραλαβή της κατεπείγουσας προμήθειας και τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος οικισμού Ξηροκαρύταινας Τ.Κ. Κουρουνιού (άρθρο 221 παρ. 11β & παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

7. Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 504/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης της Μεγαλόπολης».

9. Περί ένταξης του Δήμου Μεγαλόπολης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω των διατραπεζικών συστημάτων που διαχειρίζεται η εταιρεία ¨Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.¨ «ΔΙΑΣ».

10. Περί απασχόλησης σπουδαστών – μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στο Δήμο Μεγαλόπολης.

11. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2017 με βάση τα πραγματικά και οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο