Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2016

Μεγαλόπολη 23 – 12 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 18105

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού οικ. έτους 2017 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017».

2. Έγκριση της αριθμ. 64/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης του Π/σμού οικ. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017.

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. των εξόδων αυτού (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.) για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή του.

4. Παραλαβή της μελέτης και έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 979.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

5. ΄Εγκριση εξασφάλισης της πίστωσης του μη επιλέξιμου ποσού 189.600,00€ για Φ.Π.Α. της Πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”, συνολικού π/σμού 790.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Ε.Π. «Πελοπόννησος».

6. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο