Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29-10-2019

           Μεγαλόπολη      25    –    10    –   2019

Αριθμ. Πρωτ.:  14567

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ένατη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Σεπτεμβρίου (Θ΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

 1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ Κατανομή).

 

 1. ΄Εγκριση της αριθμ. 32/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης», περί αναμ/σης του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. για την καταβολή δαπανών τελών χρήσης τηλεθέρμανσης, προμήθειας υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων και την καταβολή εργοδοτικών εισφορών.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. εσόδων και την εγγραφή συνολικού ποσού 5.088,68€ εισπράξεις από Κληροδοτήματα υπέρ καταβολής ΕΝΦΙΑ.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών εξόδων λοιπών δημοσιεύσεων.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών δικαστικών εξόδων και εξόδων δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων. 

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών κινητής τηλεφωνίας.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και την κάλυψη αναγκών απόδοσης εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. εξόδων για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και την κάλυψη αναγκών απόδοσης εργοδοτικών εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς & ταμεία.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών για τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία με τίτλο ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ¨.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών παροχής υπηρεσιών ρύθμισης αυθαιρέτων.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών κατεπείγουσας παροχής υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής οχημάτων Δήμου Μεγαλόπολης (ΚΗΙ 7639 MERCEDES Φορτηγού, ΚΗΟ MERCEDES Απορριμματοφόρου).

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων στις Κοινότητες ΄Ισαρη, Χράνοι, Καράτουλα» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας και διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος με αποκατάσταση προβλημάτων διαρροών σε τμήματα κεντρικών δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φαλαισίας» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

 

 1. ΄Εγκριση δαπάνης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σημαιών Δήμου Μεγαλόπολης».

 

 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του Τ.Δ. Τουρκολέκα».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

 

 1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό ΄Οργανο (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαλόπολης.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ)».

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠ ΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ¨ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ¨.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ¨.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ («Πελ.Ε.ΚοιΝ.ΠΕ»).

 

 1. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου».

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87) για το  έτος 2019 – Αντικατάσταση αιρετών μελώνΤροποποίηση της αριθμ. 23/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 33/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2019 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 34/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής   Επίλυσης  Φορολογικών   Διαφορών   του  Δήμου   με συμβιβασμό  για  το  έτος  2019 – Αντικατάσταση αιρετών μελών – Τροποποίηση της αριθμ. 35/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2019 και εφεξής – Τροποποίηση της αριθμ. 34/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων.

  

 1. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση οδικής σήμανσης για τη διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε κλειστά τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου, λόγω καθίζησης και φθορών από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του χειμώνα 2019.

 

 1. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μεγαλόπολης για σύνταξη συμβολαίου του παραχωρούμενου χώρου στο Νεκροταφείο Κοινότητας Ζώνης για την κατασκευή Ιερού Ναού σε εφαρμογή της αριθμ. 562/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ΄Εκθεση «35η Philoxenia 2019» που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 8-10 Νοεμβρίου 2019 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

     

      35. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο