Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-04-2015

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τέταρτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Απριλίου (Δ΄ κατανομή έτους 2015).

2. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 30.799,28€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2015 του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου (Β΄ Κατανομή).

3. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 31.137,50€ του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2015 (2η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

4. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 31.137,50€ του Υπουργείου Εσωτερικών πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2015 (3η Εντολή μεταφοράς) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

5. Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 1ης Νικηφόρου μάχης της Ελληνικής Επανάστασης στις 27-03-1821 στα ¨Στενά¨ της Τ.Κ. Καρίταινας του Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεγαλόπολης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου τους Αγ. Αθανασίου.

7. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση εποχικών πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών για την πυροπροστασία της περιοχής του Δήμου.

8. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Μεγαλόπολης των διαχειριστικών χρήσεων οικ. ετών 2011, 2012 και 2013.

9. Υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του 3ου & 4ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης και την παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση του έργου.

12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων Δήμου Μεγαλόπολης: α) Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) & β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης (Ν.Π.Ι.Δ.).

13. Έγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής τεντών Λαϊκής Αγοράς – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

14. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

15. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε. Φαλαισίας».

16. Παραλαβή της οριστικής μελέτης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κ. Γιανναίων – Καμάρας Δήμου Μεγαλόπολης» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

17. Παραλαβή της οριστικής μελέτης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δυρραχίου Δήμου Μεγαλόπολης».

18. Παραλαβή της οριστικής μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Μεγαλόπολης» Δήμου Μεγαλόπολης.

19. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Πλάτωνος 42.

20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «Ανέλιξη» – Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 373/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή στα πλαίσια της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020» -Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 57/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

22. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, από την Πέμπτη 7 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 – ΄Εγκριση της εκτός έδρας του Δήμου μετακίνησής τους.

23. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αιρετών του Δήμου στο εξωτερικό σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2015.

24. Μείωση μισθώματος ακινήτου στέγασης του Περιφερειακού Ιατρείου Τ.Κ. Μαράθων (Βλαχόραπτη) βάσει του Ν. 2081/2012.

25. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου στο Σωματείο με την επωνυμία «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΣΑΛΠΙΓΞ» για τη στέγασή του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

26. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου στην Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Μεγαλόπολης (Α.Λ.Μ.Α.) για τη στέγασή της στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.

27. Διαγραφή χρεών δημοτικών τελών από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου Μεγαλόπολης.

28. Διαγραφή χρεών Προστίμου ΚΟΚ από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο