Πρόσκληση συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου στις 15-06-2016

Μεγαλόπολη 10 – 06 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 7977

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 66.700,00€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

2. ΄Ανοιγμα νέου Λογαριασμού όψεως του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 111/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης της κατεπείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης.

4. ΄Εγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης.

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός σιδηρών κιγκλιδωμάτων περίφραξης και σκυροδεμάτων Οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Βουτσαρά» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης εντός του χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθοδομής για την αντιστήριξη τμήματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βελιγοστής» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση του έργου «Επέκταση περίφραξης κοιμητηρίου Τ.Κ. Λεπτινίου» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε για την εκτέλεση του νέου έργου «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας» και την κάλυψη της διαφοράς Φ.Π.Α. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 – Τροποποίηση της αριθμ. 107/2016 απόφασης Δ.Σ..

10. Περί της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης του έργου «Καλλιέργεια πηγών Τ.Κ. Κουρουνιού» Δ.Ε. Γόρτυνος – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση της πίστωσης υφιστάμενου Κ.Α.Ε. – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

11. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ. Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης με κατασκευή δεξαμενής Τ.Κ. Καρύταινας».

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σήμανσης οδοποιίας Δήμου Μεγαλόπολης»

13. Λύση της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση Ανάδειξη ¨Σπίτι του Κολοκοτρών稻

14. Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 50 του Ν. 4257/14).

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 5629/25-04-2016 Γνωμοδότησης Δικηγόρου σε εφαρμογή της αριθμ. 109/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

16. ΄Εγκριση ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας Πληροφοριών ΟΤΑ ¨ΔήμοςNET¨, για το έτος 2016.

17. ΄Εγκριση ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Νομικής Πληροφόρησης ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨, για το έτος 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο