Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 02-12-2015

Μεγαλόπολη 27 – 11 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 20643

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Νοεμβρίου (ΙΑ΄ κατανομή έτους 2015).

2. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης κατά την εορτή του Πολιούχου της πόλης της Μεγαλόπολης Αγίου Νικολάου.

3. ΄Εγκριση διενέργειας Ημερίδας με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης» στο Πνευματικό Κέντρο Μεγαλόπολης «Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ».

4. Προβολή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ιστοσελίδα www.ethnos.gr/entheta/taxidi με παροχή δημοσιογραφικών σελίδων στο περιοδικό Travel Book.

5. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Δήμου Γόρτυνος (πρώην) οικ. έτους 2010.

6. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Δήμου Φαλαισίας (πρώην) οικ. έτους 2010.

7. ΄Εγκριση της αριθμ. 55/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί ψήφισης του Ισολογισμού οικ. έτους 2014 (χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014).

8. ΄Εγκριση της αριθμ. 69/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την καταβολή τέλους σύνδεσης του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου με το δίκτυο της Τηλεθέρμανσης.

9. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη) για την κάλυψη έκτακτων επειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση της αριθμ. 53/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας.

10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α. των εξόδων αυτού για την κάλυψη επειγουσών δαπανών και την καταβολή εργοδοτικών εισφορών μόνιμου προσωπικού του Δήμου.

11. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας με επιδιόρθωση της στήριξης τμήματος σιδηρών κιγκλιδωμάτων της περίφραξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015- Αλλαγή πηγής χρηματοδότησης για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου από αδιάθετες πιστώσεις.

13. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της μελέτης Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης».

16. Λύση της υπ΄ αριθμ. 11095/18-06-2012 Σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης «Αποχετευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Καρύταινας».

17. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και της μέτρησης (παροχής) στη θέση «Παλιόπυργος» της Τ.Κ. Τριποτάμου.

18. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό Ευριπίδου 12 στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης.

19. ΄Εγκριση Παραδοτέων του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

20. Αποδοχή παραχώρησης σε κοινή χρήση τμημάτων οικοπέδου ιδιοκτησίας του κ. Ι. Τζώρτζη στην Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης.

21. Περί συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων της Δ/νσης Λ.Κ.Μ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης με οφειλόμενα ποσά από τέλη οικ. έτους 2015.

22. Διαγραφή χρεών τελών ΄Υδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

23. Εξέταση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 151/04-01-2013 και 12190/14-07-2015 αιτήσεων του κ. Σπίνου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

24. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14988/02-08-2013 Αίτησης του κ. Ζάγουρα Σωτηρίου του Γεωργίου, περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

25. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12775/04-07-2014 Αίτησης του κ. Καραλέκα Νικολάου του Χρήστου, περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

26. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13058/28-07-2015 Αίτησης του κ. Μαυραγάνη Ιωάννη του Κων/νου, περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

27. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14772/20-08-2015 Αίτησης της Θεοδωροπούλου Βασιλικής του Αριστομένη περί διαγραφής χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

28. Κατάρτιση και Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο