Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μεγαλόπολη 19 Ιουνίου 2018

ΝΟΜΟΣ AΡΚΑΔΙΑΣ                 Αριθ. Πρωτ.: 7372

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω του κατεπείγοντος , για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΑΡΔΙΚΙ Τ.Κ. ΧΙΡΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

΄Εχοντας υπόψη:

1.Της διατάξεις των άρθρου 32 παρ. 2γ, του Ν. 4412/2016 ,

2.Την αριθμ. 77/2018 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Τρίπολης.

3.Την υπ΄ αριθμ. 279/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 279/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης λόγω του κατεπείγοντος, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ’’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΑΡΔΙΚΙ Τ.Κ. ΧΙΡΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης ή στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαλόπολης, μέχρι και τη Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών).

Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός φάκελλος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που θα περιλαμβάνει πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ και απόσπασμα ποινικού μητρώου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016.

β) ξεχωριστό φάκελλο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά».

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης και β)στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.megalopoli.gov.gr).

Μεγαλόπολη 19 Ιουνίου 2018

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

 

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο