Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πωλητές/εμπόρους για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη εορτασμού του Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, το τριήμερο 20-21&22/05/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του εορτασμού Αγίου Κων/νου και Ελένης που θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες:

από την Παρασκευή 20-05-2022 έως και την Κυριακή 22-05-2022.

Ο Δήμος Μεγαλόπολης  στο πλαίσιο διοργάνωσης της εμποροπανηγύρεως του εορτασμού Αγίου Κων/νου και Ελένης 2022,

καλεί τους ενδιαφερόμενους

να υποβάλλουν εμπρόθεσμα  αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής

στον Δήμο

από το Δευτέρα  10 Απριλίου 2022 έως και την Κυριακή 08 Μαΐου 2022:

 • Στα γραφεία του Δήμου: Π. Κεφάλα και Σταθοπούλου, (στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, και ώρα 13.00 μ.μ)
 • ηλεκτρονικά (έως την Κυριακή 08 Μαΐου 2022) στο email: info@megalopoli.gr
 • ταχυδρομικά: στη διεύθυνση του Δημαρχιακού Μεγάρου, Π. Κεφάλα και Σταθοπούλου, Τ.Κ 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας (μέχρι την 06η Μαΐου 2022, σφραγίδα ταχυδρομείου).

δηλώνοντας τη θέση προτίμησής τους, βάσει του συνημμένου σχεδιαγράμματος θέσεων πώλησης.

Η ανάρτηση του καταλόγου των συμμετεχόντων θα γίνει το αργότερο έως τη Τετάρτη 11.05.2022 και η πληρωμή των τελών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 16.05.2022.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από 09.05.2022 και μετά, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα εξεταστούν με σειρά πρωτοκόλλου, μετά την τοποθέτηση των συμμετεχόντων που υπέβαλλαν, εμπρόθεσμα, αίτηση.

Έντυπα αίτησης –Υπ. Δήλωσης διατίθενται  στο Δημοτικό Κατάστημα, Π. Κεφάλα και Σταθοπούλου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών θεμάτων, ισόγειο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης: http://www.megalopoli.gov.gr.

 Δικαιούχοι συμμετοχής 

Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι:

α)  Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται σε Λαϊκές Αγορές.

γ)   άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.

δ)  άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία αναφέρονται αναλυτικά και στην  αίτηση συμμετοχής  – υπεύθυνη δήλωση είναι τα εξής:

 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας
 • Άδεια Λαϊκής Αγοράς
 • Στάσιμου Εμπορίου ή Άδεια Πλανόδιου
 • Άδεια χειροτέχνη- Καλλιτέχνη
 • Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών )
 • Πιστοποιητικό υγείας του πωλητή (εφόσον πρόκειται για τρόφιμα)
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 • Βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας οχήματος από το Υγειονομικό (για καντίνες, κλπ. Τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες)
 • Εξουσιοδότηση στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο

 Η διαδικασία έγκρισης συμμετοχής  – τοποθέτησης των πωλητών καθώς και των υποχρεώσεων τους περιγράφεται αναλυτικά στην  υπ.αριθμ. 48/2022 (ΑΔΑ:6ΣΠ0ΩΛ8-7Σ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης –  η οποία έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Π. Κεφάλας και Σταθοπούλου) και στην ιστοσελίδα του Δήμου : http://www.megalopoli.gov.gr.

 Χώρος διεξαγωγής πανήγυρης

Ο χώρος της εμποροπανήγυρης χωρίζεται σε δύο ζώνες (Α & Β):

ΖΩΝΗ Α: από Αγίου Κων/νου 20 έως τη συμβολή των οδών Αγίου Κων/νου και Επαμεινώνδα, ήτοι τα Νο από Α1 έως Α62 (δεξιά οι θέσεις με μονό αριθμό και αριστερά με ζυγό) και οι θέσεις Κ1, Κ2 ορίζεται ως Ζώνη Α

ΖΩΝΗ Β: ο χώρος που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες αριθμημένες θέσεις που φαίνονται στο συνημμένο στην παρούσα σκαρίφημα, ορίζονται ως Ζώνη Β  και περιλαμβάνουν τις αριθμημένες θέσεις από Β1 έως Β74.

Καταβαλλόμενα τέλη

Στη Ζώνη Α, ήτοι τα Νο από Α1 έως Α62, Κ1, και Κ2, το τέλος ανά τρέχον μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 30,00.€

Στη Ζώνη Β, ήτοι τα Νο από Β1 έως Β74 το τέλος ανά τρέχον μέτρο ανέρχεται στο ποσό των 20,00.€.

 Η εξόφληση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων μπορεί να γίνει με:

 • κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank στον αριθμό λογαριασμού IBAN: GR 07 026 0358 00000 20 200 20 9817
 • πληρωμή στο ταμείο του Δήμου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η επιλογή των συμμετεχόντων καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης θα γίνεται με μοριοδότηση, βάσει δύο (2) κριτηρίων (δίνοντας προβάδισμα στους επαγγελματίες του Δήμου και  στους συμμετέχοντες του προηγούμενου έτους):

 • Δέκα (10) μόρια θα δίνονται στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με έδρα τον Δήμο Μεγαλόπολης
 • Πέντε (5) μόρια θα δίνονται για την παλαιότητα κατοχής συγκεκριμένης θέσης, στην περίπτωση που κατείχαν τη θέση αυτή, τουλάχιστον κατά το προηγούμενο έτος.

Στην περίπτωση που οι αιτούντες μία συγκεκριμένη θέση, είναι περισσότεροι του ενός (1), οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται ύστερα από δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων που ισοψηφούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν ο αιτών τη συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στη ζώνη Α, δεν επιτρέπεται η χρήση συνεχόμενων αριθμημένων θέσεων

Στη Ζώνη Β, είναι δυνατή η χορήγηση διπλανών θέσεων προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό μήκος πάγκου.

 Προσοχή:

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής.

Δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Η είσοδος των πωλητών στην Ζώνη Α, με σκοπό την εγκατάσταση των εκθετηρίων πάγκων τους, επιτρέπεται μόνο την Παρασκευή 20.05.2022 από τη 1:00 π.μ. έως το μεσημέρι της ίδια ημέρας, στις 12:00 μ.μ..

Για οποιαδήποτε άλλη  πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών θεμάτων του Δήμου Μεγαλόπολης (Π. Κεφάλας και Σταθοπούλου) ή στο τηλέφωνο 27913 60227.


ΕΝΤΥΠΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο