Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 4η Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                

 Αριθμ. Πρωτ.: 9100

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας παρακαλούμε όπως την του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.210,00 στον Κ.Α.Ε. 10-6472.001 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος καθώς η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Αυγούστου 2020.

 

  1. Ορισμός ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο) φακέλων «Οικονομική Προσφορά» του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος προκειμένου, για λόγους δημόσιας υγείας, να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την προμήθεια των απορριμματοφόρων.

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση κωλύματός τους,  ενημερώσουν εγκαίρως το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο φάκελος  με  τα θέματα  θα  βρίσκεται  στη  Γραμματεία  της Οικονομικής  Επιτροπής.     

 

Μεγαλόπολη  04  –  08  –  2020

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο