Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 18η Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αριθμ. Πρωτ.: 2785

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 18η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Νομική Συμβουλευτική Αρωγή του Δήμου Μεγαλόπολης για το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης. 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος διότι η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων – προτάσεων του Δήμου για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης λήγει στις 19/03/2021.

2. Λήψη απόφασης για ορισμό Δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον το Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης σε Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων του Ν.Δ. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης. 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος διότι η συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης έχει οριστεί για τις 19/03/2021. 

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος. 

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 18 – 03 – 2021

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο