Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-12-2015 & ώρα 15.00 μ.μ.

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 140.000,00€ για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Τ.Δ. ΒΑΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ και «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 Σε 50 ΔΗΜΟΥΣ» – ΄Εγκριση του Συμφώνου Αποδοχής ΄Ορων της Απόφασης ΄Ενταξης της Πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

2. ΄Εγκριση Σύναψης Σύμβασης Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 – 2015 για το έτος 2015», για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ Τ.Δ. ΒΑΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 62.275,00€ από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΑΤΑ έτους 2015 (ΣΤ΄ & Ζ΄ Κατανομή).

4. Αποδοχή πίστωσης συνολικού ποσού 119.440,88€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων του Δήμου.

5. ΄Εγκριση μετακίνησης αιρετών στο Αμύνταιο Φλώρινας για τη συμμετοχή τους σε τακτική συνεδρίαση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων και την ενημέρωσή τους επί γενικών θεμάτων στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων και η άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους και την οικονομική και λογιστική τακτοποίησή τους, καθότι προέκυψαν εκτάκτως και πρέπει να τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο