Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-07-2017 & ώρα 15.00 μ.μ.

Μεγαλόπολη 21 – 07 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 10160

Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2017 για την ενίσχυση υφιστάμενων Κ.Α.Ε. με μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. των εξόδων (άρθρο 161 του Κ.Δ.Κ.), για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου και την καταβολή τακτικών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, για την καταβολή τακτικών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, με σκοπό την άμεση προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών, σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄94) και της αριθμ. 19/οικ. 22159/30.06.2017 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο