Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-02-2019

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δωδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Δεκεμβρίου (ΙΒ΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Ιανουαρίου (Α΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

3. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 30.320,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ΄ Κατανομή).

4. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 5.410,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Συμπληρωματική Κατανομή) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 12.184,49€ από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων (10ος 2018 & 12ος 2018) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019.

6. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του Δήμου Μεγαλόπολης.

7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Σούλου και Τ.Κ. Πλάκας».

8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου οστεοφυλακίου κοιμητηρίου Αγ. Νικολάου Τ.Κ. Καρύταινας».

9. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδού Τ.Κ. Λεονταρίου».

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Γραικού».

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή τους και την τακτοποίησή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο