Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-10-2017

Μεγαλόπολη 29 – 09 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 13889

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Συζήτηση σχετικά με την αριθμ. 5/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου «Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν της από 28.09.2017 Αίτησης του συνόλου των μελών της μειοψηφίας, με αριθμό πρωτ. 13877/29.09.2017 στο Δήμο, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 «…- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /07-06-2010 τεύχος Α΄), για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο