Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 15-12-2016

Μεγαλόπολη 15 – 12 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 17739

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 477.763,52€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016 για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρθρο 27 ν. 3756/2009) για την κάλυψη δαπανών επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων του Δήμου.

2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες πλημμύρες της 25ης Ιουνίου 2016 (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Κατασκευή σχαρών και δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης» από πιστώσεις ΥΠΕΣΔΑ – ΣΑΕ 055- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε. για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες πλημμύρες της 25ης Ιουνίου 2016 (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου που έχουν καταστραφεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα» από πιστώσεις ΥΠΕΣΔΑ – ΣΑΕ 055- Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

4. Υποβολή Αίτησης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, για την παραλαβή της κατεπείγουσας προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Χράνων (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των πέντε (5) θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους, καθώς και τη διοικητική, οικονομική και λογιστική τακτοποίησή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο