Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου αύριο την 11η Σεπτεμβρίου 2020

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

 

Μεγαλόπολη    10  –    09    –  2020

 Αριθμ. Πρωτ.:  10861

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε έκτακτη συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2020 (Η΄ Κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2. Κατανομή πίστωσης ποσού 28.430,00€ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ Κατανομή).
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 1211.006 των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.» και τη δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για την καταβολή των αποδοχών τους (Κ.Α. 70-6041.001/«Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.» & Κ.Α. 70-6054.001/«Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.».
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 10-8111.002 των εξόδων με τίτλο «Αμοιβή Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου Δήμου».
 5. Εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Διαμόρφωση Αίθουσας SPA και Υδρομασάζ στο ΕΠΑ.Λ. Μεγαλόπολης» με μεταφορά πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έτους 2019 στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2020 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 15-6661.001 των εξόδων.
 6. Έγκριση – αποδοχή της αριθμ. 157/2020 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση καναλιών ομβρίων υδάτων εντός του ΤΔ Τουρκολέκα».
 8. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ραψομμάτη».
 9. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Γόρτυνος».
 10. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έργου με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργίας ΕΕΛ Μεγαλόπολης» και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 11. Εγκριση της αριθμ. 1/2020 Απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σχετικά με την εξέταση Αιτήσεων των εταιριών «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.
 12. Παράταση της διάρκειας παραχώρησης του προσωρινά παραχωρούμενου μηχανικού σάρωθρου (CALABRESE SPA/SH 247 6,5 D – IVECO ML 150 E18) με Αριθμό Κυκλοφορίας ΜΕ 74654 & ΟΧ74654, από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, για την κάλυψη αναγκών Δήμου Μεγαλόπολης.
 13. Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας του ακινήτου πρώην Γηροκομείου Μεγαλόπολης (οικοπέδου και παλαιού κτίσματος) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Ανέγερση και Ανοικοδόμηση Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης».
 14. Περί αλλαγής των στοιχείων χρέωσης πελάτη του Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ Α.Ε. (Αριθμ. Λογ/σμός 1110596019) του δημοτικού ακινήτου – πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Ρουτσίου για την καταβολή της δαπάνης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 15. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 9636/17-08-2020 στο Δήμο υποβληθείσας Αίτησης, για τη χορήγηση του Δημοτικού Σταδίου ως έδρα του Ποδοσφαιρικού Σωματείου Α.Ε. Δημητσάνας.
 16. Επιβολή προστίμου για ανεπιτήρητα ζώα του Ζ…. Θ….. του Ι…. στις Κοινότητες ΄Ισαρη και Χωρέμη του Δήμου Μεγαλόπολης.
 17. Κοπή δύο κυπαρισσιών στο Νεκροταφείο της Κοινότητας Λυκοσούρας και ενός πλατάνου εντός οικισμού σύμφωνα με το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας πρόσκλησης, για την άμεση προώθησή τους, με σκοπό την οικονομική και λειτουργική τακτοποίησή τους, μετά από τις δύο συνεχείς προσκλήσεις που το συμβούλιο δεν είχε απαρτία.

                                                                                  

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο