Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του εορτασμού Κων/νου και Ελένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του εορτασμού Αγίου Κων/νου και Ελένης που θα διαρκέσει τέσσερις (4) ημέρες: από το Σάββατο 18-05-2019 έως και την Τρίτη 21-05-2019.

  Ο Δήμος Μεγαλόπολης  στα πλαίσια διοργάνωσης της   εμποροπανηγύρεως του εορτασμού Αγίου Κων/νου και Ελένης 2019,

καλεί τους ενδιαφερόμενους

να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον Δήμο

από το Σάββατο  23 Μαρτίου 2019 έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2019

ως εξής:

 • Στα γραφεία του Δήμου: Π. Κεφάλα 10 και Σταθοπούλου, (στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 30η  Απριλίου, και ώρα 13.00 μ.μ)
 • ηλεκτρονικά στα email: lefa@megalopoli.gr και info@megalopoli.gr
 • με fax: 2791360213
 • ταχυδρομικά: στη διεύθυνση του Δημαρχιακού Μεγάρου, Π. Κεφάλα 10 και Σταθοπούλου, Τ.Κ 22200 Μεγαλόπολη Αρκαδίας (μέχρι την 30η Απριλίου, σφραγίδα ταχυδρομείου).
 • δηλώνοντας τη θέση προτίμησής τους, βάσει του συνημμένου σχεδιαγράμματος θέσεων πώλησης. Η ανάρτηση του καταλόγου των συμμετεχόντων θα γίνει το αργότερο έως τη Δευτέρα 06.05.2019 και η πληρωμή των τελών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την Παρασκευή 10.05.2019.

  Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01.05.2019 και μετά, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα εξεταστούν με σειρά πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας (86/2019 απόφ. Δ.Σ.) της εμποροπανήγυρης. Η υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται με τους ίδιους ακριβώς τρόπους, από την Τετάρτη 1 Μαΐου 2019   έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Έντυπα αίτησης –Υπ. Δήλωσης διατίθενται  στο Δημοτικό Κατάστημα, Π. Κεφάλα και Σταθοπούλου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών θεμάτων, ισόγειο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης: http://www.megalopoli.gov.gr.

 Δικαιούχοι συμμετοχής   

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής από τον Δήμο, και κατά τα οριζόμενα του παρόντος κανονισμού λειτουργίας είναι κάτοχοι σχετικής άδειας δραστηριοποίησης στο Υπαίθριο Εμπόριο, ήτοι διαθέτουν ένα από τα παρακάτω: α) βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017,  (σε ποσοστό 70%) β) επαγγελματική άδεια Λαϊκών Αγορών για την πώληση βιομηχανικών ειδών, ή παραγωγική Άδεια Λαϊκών Αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, (σε ποσοστό 20%) γ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4. (σε ποσοστό 10%). Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α).
 2. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).
 3. Αδειούχοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία) του άρθρου 45. Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία αναφέρονται αναλυτικά και στην  αίτηση συμμετοχής  – υπεύθυνη δήλωση είναι τα εξής:

α) άδεια υπαιθρίου εμπορίου (ήτοι Λαϊκής Αγοράς, στάσιμου εμπορίου, πλανόδιου εμπορίου) που κατέχει ή την βεβαίωση της παραγράφου 3 κατά περίπτωση και

β) πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

γ) φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

δ) άδεια διαμονής σε ισχύ, (κατά περίπτωση)

ε) προκειμένου για κινητές καντίνες ή φορητές συσκευές έψησης, βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

στ) στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής

Η διαδικασία έγκρισης συμμετοχής  – τοποθέτησης των πωλητών καθώς και των υποχρεώσεων τους περιγράφεται αναλυτικά στην  υπ.αριθμ. 86/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης –  η οποία έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Π. Κεφάλας και Σταθοπούλου) και στην ιστοσελίδα του Δήμου : http://www.megalopoli.gov.gr.

Καταβαλλόμενα τέλη

 Από την Αγίου Κων/νου αριθ. 23 έως τη συμβολή των οδών Αγίου Κων/νου και Επαμεινώνδα, ήτοι τα Νο από Α1 έως Α61 και Α62  ( Ζώνη Α), το τέλος ανά τρέχον μέτρο ορίζεται στο ποσό των 25,00.€

 Ο χώρος που περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες αριθμημένες θέσεις (Β1 έως Β74) που φαίνονται στο  σχεδιάγραμμα θέσεων πώλησης, (Ζώνη Β), το τέλος ανά τρέχον μέτρο ορίζεται στο ποσό των 15,00.€.

 Η εξόφληση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων μπορεί να γίνει με:

 • κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Eurobank στον αριθμό λογαριασμού IBAN: GR 07 026 0358 00000 20 200 20 9817
 • πληρωμή στο ταμείο του Δήμου

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αν ο αιτών τη συμμετοχή υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.

Προσοχή: 

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση στην εμποροπανήγυρη χωρίς την έγκριση συμμετοχής.

Δεν θα χορηγείται έγκριση συμμετοχής εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Η είσοδος των πωλητών στην Ζώνη Α, με σκοπό την εγκατάσταση των εκθετηρίων πάγκων τους, επιτρέπεται μόνο το Σάββατο 18.05.2019 από τη 1:00 π.μ. έως το μεσημέρι της ίδια ημέρας, στις 12:00 μ.μ.. 

 

Για  οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο  Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών θεμάτων του Δήμου Μεγαλόπολης (Π. Κεφάλας 10 και Σταθοπούλου)

και στα τηλέφωνα 27913 60214 και 27913 60231.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2019
ΑΙΤΗΣΗ Συμμετοχής στο πανηγύρι

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο