Πρόσκληση ειδικής τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή 13/01/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη    09      01       2023
Αριθμ. Πρωτ.:   232

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣ

   1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –Δήμαρχο Μεγαλόπολης
   2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους – Δήμου Μεγαλόπολης.
   3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
   4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  19:00 μ.μ., προσέλθετε  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης,  σε ειδική τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης),  (μετά τη μη ύπαρξη απαρτίας: ι) κατά τη συνεδρίαση  της 29ης  Δεκεμβρίου 2022, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 15959/23-12-2022 Πρόσκλησης,  ιι) κατά τη συνεδρίαση της 2ας Ιανουαρίου 2023, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 16173/29-12-2022 Πρόσκλησης, και ιιι) κατά τη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 101/04-01-2023 Πρόσκλησης), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του  Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2023.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο