Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης 30-11-2016

Μεγαλόπολη 29 – 11 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 17087

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2016, μηνός Νοεμβρίου (ΙΑ΄ κατανομή).

2. ΄Εγκριση της αριθμ. 53/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ., για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και την εγγραφή πίστωσης για την κάλυψη της διαφοράς από την αύξηση του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από 23% σε 24%.

3. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Καρύταινας».

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών και την καταβολή Φόρου Εισοδήματος (άρθρ. 45 Ν. 4172/13).

5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. των εξόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την εκτέλεση της προμήθειας κινητών οικίσκων αποθεραπείας αδέσποτων και περίφραξη προαυλίου χώρου στα σφαγεία του Δήμου Μεγαλόπολης» – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή της προμήθειας (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016).

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για τη δημιουργία νέου κωδικού για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) και την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση κατολίσθησης σε τμήμα του πρώην αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη Θέση «ΚΑΤΣΟΥΛΙ» της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

7. Υποβολή πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης για ένταξη νέων έργων και την υλοποίησή τους από πιστώσεις 4ου ΕΑΠ Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των επτά (7) θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο