Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 19η Απριλίου 2021

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 19η Απριλίου 2021
15 Απρ
2021

                                               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 4027

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                              

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

   

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1 άρθρο 10 Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

  1. Περί υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης και Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση των υποέργων με τίτλους:
  1. «Ανάπλαση πλατείας Ο.Ε.Κ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης»
  2. «Ανάπλαση πλατείας Οικισμού Ψαθί Δ.Κ. Μεγαλόπολης»

του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΑΙ ΨΑΘΙ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».

  1. Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΑΙ ΨΑΘΙ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  2. Καθορισμός της αποζημίωσης των εργατοτεχνιτών και των ιδιωτικών μηχανημάτων και οχημάτων που θα απασχοληθούν από το Δήμο Μεγαλόπολης, όταν δεν επαρκούν τα μηχανήματα και το προσωπικό του Δήμου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (πλημμυρών, κατολισθήσεων, καταπτώσεων, πυρκαγιών, μεταφοράς νερού, χιονοπτώσεων κλπ) για το έτος 2021 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εξασφάλιση πίστωσης αποζημίωσης.
  3. Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης για τον Διαγωνισμό Ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  4. Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης για τον Διαγωνισμό Ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  5. Παραλαβή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  6. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης, Δήμου Γορτυνίας και Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την Πράξη: «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ''».

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

 Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Μεγαλόπολη 15 - 04 - 2021

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Απρίλιος 2021 14:17