ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα (εισαχθέντες 2019)

Μεγαλόπολη 12-5-2020

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα « ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ»

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-δικαιολογητικών 25/6/2020

 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Αρ. Πρωτ. 63/20-12-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ ΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

               

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Χίλδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα

« ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ»

 

Η  Διαχειριστική Επιτροπή  του Κληροδοτήματος του Δήμου Μεγαλόπολης με την επωνυμία  «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ ΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ» ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ θα  χορηγήσει, σύμφωνα με:

Α) Την διαθήκη αριθμ. 4422/ 21-12-1989 της διαθέτιδας που δημοσιεύθηκε με το αρ. 4329/15-11-1996 πρακτικό του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Β) Τις διατάξεις  του  άρθρου 56 του Ν. 4182/2013

Γ)  Τις διατάξεις του Κ.Δ.18/23 Αυγούστου 1941 (ΦΕΚ Α 286)

Δ) Την αριθ. 110532/7308/Β0011/20-12-2002 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών με την οποία ορίζεται το ανώτατο όριο μηνιαίων υποτροφιών

Ε) Την αριθ. 12/2019 Απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΣΤ) Την αριθ. 23/2019 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης

 

Έως τρείς (3) υποτροφίες με επιλογή σε άπορους, αριστούχους απόφοιτους των Λυκείων Μεγαλόπολης, που εισήχθησαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, και ειδικότερα σε Φυσικομαθηματικές και Ιατρικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (εισαχθέντες 2019)

 

Το ποσό της κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται στο ποσό των 181,00 Ευρώ μηνιαίως για 10 μήνες, έως το τέλος των κανονικών σπουδών του υποτρόφου για όσα χρόνια ορίζεται η φοίτηση στις σχολές αυτές, εφόσον θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο  κάθε έτους, διαφορετικά ή υποτροφία θα διακόπτεται.

 

Οι αιτήσεις των υποτρόφων θα εξεταστούν από την πενταμελή επιτροπή που ορίζει η διαθέτιδα, και η  υποτροφία θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την έγκριση της αρμόδιας αρχής, και μετά από σύναψη συμφωνητικού του υποτρόφου με τη Διαχειριστική Επιτροπή.

Εάν ο αριθμός των αιτούντων που πληρούν τους ορούς χορήγησης της υποτροφίας είναι μεγαλύτερος του αριθμού των υποτροφιών που έχουν προβλεφθεί τότε οι υπότροφοι θα επιλεχθούν βάσει του χαμηλότερου εισοδήματος.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, στα Γραφείο κληροδοτημάτων του Δήμου Μεγαλόπολης, μέχρι και 45 μέρες από την δημοσίευση της προκήρυξης.        

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

                                 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
  3. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  5. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί το έτος 2019 σε Τμήμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας μας και συγκεκριμένα σε Ιατρικές ή Φυσικομαθηματικές Σχολές και φοιτούν σε αυτές
  6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου , ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

 

Η παραπάνω προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης,  για διάστημα 45 ημερών, σε μια πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδα και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης, του Γυμνασίου και Λυκείων Μεγαλόπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου και της Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Μεγαλόπολης, Διεύθυνση Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10,  τηλέφωνο 2791 360265.

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΕ

 

Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛ. ΖΕΡΒΑ 2019-20

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο