Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Οικιστική αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρρχίου (Β’ Φάση), π/σμού 200.000,00€

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ.Κ. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄)»,  με προϋπολογισμό 200.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

          Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, όπου είναι αναρτημένες η Περίληψη Διακήρυξης, η Διακήρυξη, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΕΥΔ σε word και pdf και η μελέτη.

          Η αναζήτηση των διαγωνισμών γίνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsppage=/oracle/apps/pon/homepages/buying/webui/ponBuyHomePG&_ri=396&OAHP=PON_SRC_SUPER_USER_HOME&OASF=PON_SOURCING_BUYER&OAPB=PON_SOURCING_BRAND&_ti=1628515171&language_code=EL&&OAFMID=91676&OAPB=_OAFMID&oapc=3&oas=rLAUQ4EiK-5qAOHfFwNgrw..

Ο Α/Α συστήματος είναι 183834.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/11/2021,ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..


Παρακάτω θα βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΩΤ4ΗΩΛ8-Υ0Ι

Α.Ο.Ε_ 328-2021 (ΨΧΗΧΩΛ8-ΞΨ1)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΣΥ

ΣΑΥ

ΕΕΕΣ

ΓΣΥ

ΤΣΥ

ΦΑΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___183834

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΤΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο