Περίληψη διακήρυξης ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού ‘‘Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Μεγαλόπολης’’.

Ο Δήμος διακηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και συγκεκριμένα για τα καύσιμα και τα λιπαντικά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής δαπάνης 341.876,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 275.709,00€, Φ.Π.Α.: 66.170,16€).

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η/01/2023 και ώρα 15:00. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” και του (υπό)φακέλου “Οικονομική Προσφορά” θα γίνει την 31η-01-2023 και ώρα 10:30.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 181030.


Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της περίληψης καθώς και την διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έργου.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο